พระราชดำรัส
พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Royal Speech
Given to the audience of well-wishers
On the occasion of the Royal Birthday Anniversaries