นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและ การปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing Policy)

การแจ้เบาะแสและข้อร้องเรียน

การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง การทุจริต หรือการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ทางไปรษณีย์: ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ทางอีเมล: independentdirector@amarin.co.th ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลาทำการ ของบริษัท

2. ติดต่อเลขานุการบริษัท

ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ทางอีเมล: secretary@amarin.co.th ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาทำการ ของบริษัท