หัวข้อ วันที่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 25 มี.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 2 เม.ย. 2561
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 2 เม.ย. 2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 25 ม.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 24 มี.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 17 ก.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 18 มี.ค. 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 18 มี.ค. 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 19 มี.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติ 28 มี.ค. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ 28 มี.ค. 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 19 มี.ค. 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 20 มี.ค. 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 18 มี.ค. 2554