รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 600,000,000 60.103%
2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.862%
3. นายระพี อุทกะพันธุ์ 40,156,972 4.023%
4. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.673%
5. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,312,700 1.734%
6. นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.503%
7. นางมยุรี วงแก้วเจริญ 12,070,000 1.209%
8. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 9,000,000 0.902%
9. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 7,717,000 0.773%
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.646%
11. นายประพันธ์ สุธารักษนนท์ 6,113,000 0.612%