รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 200,000,000 47.62%
2. นายระพี อุทกะพันธุ์ 38,447,253 9.15%
3. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 8.73%
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 34,000,000 8.10%
5. น.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ 20,387,052 4.85%
6. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 1.54%
7. นายโสภณ มิตรพันธ์พาณิชย์ 5,770,900 1.37%
8. นายสมชัย สวัสดีผล 5,000,000 1.19%
9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 3,473,684 0.83%
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,016,414 0.72%
11. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 2,382,411 0.57%