รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 12 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 600,000,000 60.10%
2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 94,000,000 9.42%
3. น.ส.ระริน อุทกะพันธุ์ 44,387,052 4.45%
4. นายระพี อุทกะพันธุ์ 38,188,553 3.83%
5. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.67%
6. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,312,700 1.73%
7. นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.50%
8. นางมยุรี วงแก้วเจริญ 8,600,000 0.86%
9. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 8,240,000 0.83%
10. นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 7,700,000 0.77%
11. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.65%
12. นายประพันธ์ สุธารักษนนท์ 6,000,000 0.60%