บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

    • อมรินทร์คือองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร
    • อมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
    • อมรินทร์เป็นองค์กรที่มีความสุข และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ

    • เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล     

     ดาวน์โหลดที่นี่