1.   นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.   นายกำพล ปุญโสณี รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
4.   นายณัฐชัย วีระกุล กรรมการบริหาร
5.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการบริหาร
6.   นายระพี อุทกะพันธุ์ กรรมการบริหาร
7.   นายภาค เส็งพานิช กรรมการบริหาร
8.   นางกุลยา พิทักษ์วงศ์ กรรมการบริหาร