1.   นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ
2.   นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธานคณะกรรมการ
3.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
4.   นายกำพล ปุญโสณี กรรมการ
5.   นายณัฐชัย วีระกุล กรรมการ
6.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการ
7.   นายระพี อุทกะพันธุ์ กรรมการ
8.   นายภาค เส็งพานิช กรรมการ
9.   นางกุลยา พิทักษ์วงศ์ กรรมการ