1.   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.   นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.   นายกำพล ปุญโสณี กรรมการบริหาร
4.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
5.   นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร
6.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการบริหาร