1.   นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
2.   นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ รองประธานกรรมการ
3.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
4.   นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ
5.   นายกำพล ปุญโสณี กรรมการ
6.   นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ
7.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการ
8.   นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ กรรมการ