1.   นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.   นายกำพล ปุญโสณี รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร
4.   นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการบริหาร
5.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการบริหาร
6.   นายกุลพงศ์ บุนนาค กรรมการบริหาร
7.   นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ กรรมการบริหาร