1.   นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ
2.   นายกำพล ปุญโสณี รองประธานกรรมการ
3.   นายพชร ยุติธรรมดำรง กรรมการ
4.   นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ
5.   นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ
6.   นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ
7.   นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการ