"A Career of Happiness and Prosperity"

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อร่วมสร้างความสุข สนุก มีดี ให้กับสังคม ภายใต้บรรยากาศที่แสนอบอุ่น รูปแบบกการทำงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

โอกาสและความท้าทายเปิดรอผู้ที่มีศักยภาพ

"มาร่วมเรียนรู้ สร้างความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกัน"

สายงานสำนักพิมพ์ และเทเลวิชั่น
ชัยยพล ธีรบูญธนโรจน์
สุภาวรรณ ธรรมสัญจร
02-422-9999 ต่อ 4020, 4023
job@amarin.co.th
fb.me/amarinjobd
สายงานโรงพิมพ์
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
02-422-9000 ต่อ 1166 - 1167
job_aprint@amarin.co.th
สายงานจัดจำหน่าย (อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์)
แผนกสรรหาและว่าจ้าง
02-423-9999 ต่อ 6010 – 6012
abook-recruitment@amarin.co.th