รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ / ข่าวสารนักลงทุน
Report to The Stock Exchange of Thailand / Investor's news
   แจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด Download  
   Informed of the progress to Amarin Television Company Limited Download  
   การลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่ Download  
   The Detail of newly incorporated company Download  
   แจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัทฯ Download  
   Change the Company’s Address Download  
   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555 Download  
  Clarification of change in net profit Quarter 2/2012  Download   
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) Download  
  Review Quarter 2 F/S (F45-1) Download  
   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2555 Download 224 kb
   Clarification of change in net profit Quarter 1/2012 Download 218 kb
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) Download 41 kb
   Review Quarter 1 F/S (F45-1) แนบไฟล์ F45-1 Download 340 kb
   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ แนบไฟล์ Download 41 kb
   Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders
   on the  Company’s    Website
Download 43 kb
   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 Download 2,294 kb
   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 Download 61 kb
   Resolution of the 2012 Annual General Meeting of
   Shareholders
Download 49 kb
   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ (F24-1)
Download 53 kb
   Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the
   Audit Committee  
Download 36 kb
   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
   และเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
Download 52.5 kb
   Dissemination of Invitation Letter to Shareholders General
   Meeting Year 2012
Download 35.6 kb
   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 Download 0.99 mb
   Notice of 2012 Annual General Meeting of Shareholders Download 926 kb
   Board of Directors's Resolutions to Confirm the Date for Annual
   General Meeting for the year 2012
Download 32.8 kb
   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 Download 53.2 kb
   ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2554 Download 27.5 kb
   Clarification of change in net profit 2011 Download 21.0 kb
   สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (F45-1) Download 52.3 kb
   The Company Financial Statement 2011 (F45-1) Download 34.5 kb
   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555 Download 49.1 kb
   Announcement of 2012 APRINT's Holiday Download 43.8 kb
   หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Download 171.0 kb
   การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 43.8 kb
   The Company Financial Statement (F45-1) Quarter 3/2011 Download 96.9 kb
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. (F45-1) ไตรมาสที่ 3/2554 Download 107.0 kb
   Clarification of change in net profit Quarter 3/2011 Download 22.6 kb
   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2554 Download 29.1 kb
   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2554 Download 29.0 kb
   Clarification of change in net profit Quarter 2/2011 Download 23.0 kb
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.(F45-1) ไตรมาสที่ 2/2554 Download 29.0 kb
   The Company Financial Statement (F45-1) Quarter 2/2011 Download 33.0 kb
   ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2554 Download 28.0 kb
   Clarification of change in net profit Quarter 1/2011 Download 21.0 kb
   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. (F45-1) ไตรมาสที่ 1/2554 Download 28.0 kb
   The Company Financial Statement (F45-1) Quarter 1/2011 Download 32.0 kb
   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
   ทางเว็บไซต์
Download 34.0 kb
   Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders on
   the Company’s Website
Download 37.0 kb
   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Download 131 kb
   Resolution of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders Download 50.0 kb
   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Download 62.0 kb
   Form to Report on Names of Members and Scope of Work of the
   Audit Committee (F24-1)
Download 38.0 kb
   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
   ตรวจสอบ (F24-1)
Download 55.0 kb
   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Download 683 kb
   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 Download 55 kb
   Dissemination of Invitation Letter to Shareholders Annual General
   Meeting Year 2011
Download 62 kb
   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล
   เป็นเงินสด
Download 32.0 kb
   Confirm the Date for Annual General Meeting for the year 2011
   and Cash Dividend Payment.
Download 32.0 kb
   แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย Download 32.0 kb
   The appointment of Sub-committees Download 32.0 kb
   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2554 Download 32.0 kb
    Announcement of 2011 APRINT's Holiday Download 21.4 kb
    การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า Download 31.7 kb
    หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Download 165 kb
    Audited yearly F45-1 (Quarter3/2010) Download 31.6 kb
    สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. F45-1 (ไตรมาส 3/2553) Download 30.1 kb
    Report on operating Quarter 3/2010 Download 35.3 kb
    ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2010 Download 29.2 kb
    Audited yearly F45-1 (Quarter2/2010) Download 33.0 kb
    สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. F45-1 (ไตรมาส 2/2553) Download 31.0 kb
    Report on operating Quarter 2/2010 Download 91.0 kb
    ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2553 Download 00.0 kb
    Audited yearly F45-1(Quarter 1/2010) Download 31.5 kb
    สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.F45-1 (ไตรมาส 1/2553) Download 21.3 kb
    Report on operating Quarter 1/2010 Download 38.7 kb
    ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2010 Download 28.6 kb
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 Download 162 kb
    Form to Report on Names of Members and Scope
    of Work of the Audit Committee (F24-1)
Download 34.8 kb
    แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
    ตรวจสอบ (F24-1)
Download 50.9 kb
    REPORTS ON SHAREHOLDERS’ RESOLUTIONS No.1/2010 Download 71.8 kb
    แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 Download 47.4 kb
    Dissemination of Invitation Letter to Shareholders Annual
    General Meeting No.1/2010
Download 37.8 kb
    การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553
    และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
Download 52.0 kb
    หนังสือเชิญประชุม Download 1.16 mb
    Board of Directors’Resolutions to Confirm the Date for
    Annual General Meeting for the year 2010
Download 82.7 kb
    การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    ประจำปี 2553
Download 73.4 kb
 


More Information : 0-2422-9000 5225 

siripornsi@amarin.co.th , Ketsuda@amarin.co.th

Copyright © 1999-2003 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.