รายงานประจำปี
   
รายงานประจำปี 2554 ภาษาไทย 3.34 MB
Annual Report 2011 ENGLISH 3.06 MB
       
รายงานประจำปี 2553 ภาษาไทย 14.8 MB
Annual Report 2010 ENGLISH 12.5 MB
รายงานประจำปี 2552 ภาษาไทย 9.82 MB
รายงานประจำปี 2551 ภาษาไทย 27.5 MB
Annual Report 2008 ENGLISH 5.87 MB
รายงานประจำปี 2550 ภาษาไทย 76.7 MB
Annual Report 2007 ENGLISH 76.7 MB
รายงานประจำปี 2549 ภาษาไทย 12.8 MB
Annual Report 2006 ENGLISH 12.3 MB
รายงานประจำปี 2548 ภาษาไทย 8.85 MB
 Annual Report 2005 ENGLISH 8.69 MB
 
 
 
More Information : 0-2422-9000 5225 
siripornsi@amarin.co.th , Ketsuda@amarin.co.th

Copyright © 1999-2003 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.