ภาษาไทย  |    English ประวัติ แฟรนไซส์ บริการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และนิตยสาร บริการจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม บริการจัดส่งนิตยสารและหนังสือเล่ม
 

บริการจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม
       จัดจำหน่ายหนังสือเล่มของสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์และจากสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่จ้างจัดจำหน่าย โดยเรามีทีมพนักงานขาย ทำหน้าที่กระจายหนังสือ ออกวางตามร้านหนังสือทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  • ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทฯแบ่งทีมงานขายออกเป็น 4 สาย รวมจำนวนร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ ทั้งสิ้นประมาณ 400 ร้านค้า
  • ในเขตต่างจังหวัด แบ่งเขตการขายออกเป็น 4 ภาค รวมประมาณ 600 ร้านค้า ทีมพนักงานขายต่างจังหวัดจะออกเยี่ยมเยือนร้านค้าเพื่อเช็คยอด-ฝากต่อ/เก็บคืน และวางบิลเก็บเงิน ตามตารางกำหนดการทำงานที่วางไว้ตลอดปี ทีมพนักงานขายทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ยังทำหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนร้านค้า สร้างความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือหน้าร้านในการจัดวางหนังสือ และตกแต่งร้าน ร่วมกับร้านในการจัดรายการส่งเสริมการขายหนังสือ ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลักดันและกระตุ้นยอดขาย
  • หน่วยขายเคลื่อนที่ บริษัทฯจัดทีมพนักงานขายพร้อมรถขายเคลื่อนที่ออกขายหนังสือตามงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย และงานสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนต่างๆ
  • ช่องทางขายตรง บริษัทฯจัดตั้งทีมพนักงานขายตรง คัดเลือกหนังสือที่บริษัทรับจัดจำหน่ายที่เหมาะสม และมีคุณค่าต่อการศึกษา เพื่อเป็นหนังสือประกอบการเรียน อ่านเพิ่มเติมเสริมหลักสูตร อ่านนอกเวลา ศึกษาเสริมสร้างภูมิปัญญา และเสริมสร้างทักษะในการอ่าน
  • DIRECT MAIL บริษัทจัดทำปีละ 4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 200,000 ฉบับ บรรจุไว้ด้วยรายการหนังสือที่คัดสรรแล้ว พร้อมปกและรายละเอียดของหนังสือ พิมพ์สี่สีสวยงาม โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ ฐานสมาชิกนิตยสารเป็นหลัก
  • E-Commerce บริษัทได้พัฒนาช่องทางการขายอีกช่องทางหนึ่งโดยการเปิด Web Site เพื่อจำหน่ายหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
    - www.amarin.co.th/princessbook จัดจำหน่ายพระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
    - www.naiin.com เพื่อเป็นอีกช่องจัดจำหน่ายหนึ่งของร้านนายอินทร์

สินค้าและบริการ  :   นิตยสาร  |    สำนักพิมพ์  |    กิจกรรมอบรม  |    อมรินทร์ทัวร์  |    บริการงานพิมพ์  |    จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์|    ข่าวอมรินทร์

www.amarin.co.thwww.naiin.comwww.baanlaesuan.comwww.cheewajit.com
www.HEALTHandCUISINE.comwww.NGThai.comwww.SudSapDa.comwww.roommag.com
Copyright ©1999-2003 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.